O Projekcie
O Projekcie

Uczniowie i nauczyciele biorący udział w projekcie porównują swoją tożsamość narodową i zapoznają się z podobieństwami i różnicami miedzy rówieśnikami innych narodowości, świadomie to przeżywając. Porównania dokonują przez poznanie: stylów życia rodzin, sposobów spędzania czasu wolnego w Polsce, na Litwie, w Bułgarii i w Niemczech oraz historii regionów.

 Do tego należą:

 • podobieństwa/ różnice w spojrzeniu na święta państwowe i religijne
 • porównywanie sytuacji dnia szkolnego
 • porównywanie dnia codziennego(życie rodzinne, koła zainteresowań, hobby)
 • ciekawostki własnego i „obcego” regionu
 • przedstawienie mieszkańców regionu w ujęciu historycznym
 • kuchnia regionalna
 • spotkania partnerskie

 Zdobycie wiedzy o tradycji i zwyczajach narodowych, w połączeniu z osobliwościami regionalnymi, w ujęciu turystycznym i osobistym przyczynią się do otwarcia lokalnego środowiska na wspólnotę europejską. Nawiązane kontakty przyjacielskie pomiędzy narodami i narodowościami sprzyjać będą likwidowaniu stereotypów. Udział w projekcie da zarówno uczniom jak i nauczycielom możliwość doskonalenia języka niemieckiego oraz naukę języka litewskiego i bułgarskiego. Biorący udział w projekcie rozwiną sprawne i samodzielne korzystanie z nowoczesnych technologii informatycznych. Zaplanowane treści włączone zostaną do programów nauczania i funkcjonujących od lat imprez szkolnych. Odbędą się cztery spotkania, każde w innym kraju, w czasie których będą prezentowane i porównywane wyniki prac.

  Uczniowie uczestniczyć będą:

 • we wszystkich etapach projektu: planowaniu, realizacji i ewaluacji. Jest to jedno z podstawowych założeń projektu
 • w planowaniu szczegółów wyznaczonych treści i konkretnym wykonywaniu kolejnych etapów projektu
 • w przygotowaniu i realizacji wizyt roboczych 
 • w  pracowaniu, przeprowadzeniu i analizie ankiet
 • w opracowaniu i wysłaniu sprawozdania końcowego

 Projekt zostanie włączony do programów nauczania następujących przedmiotów: historia, geografia, wos, język ojczysty, język obcy, sztuka, informatyka. Rozkłady materiałów zostaną tak skonstruowane, aby były zawarte w nich cele i treść projektu. Ponadto treści projektu włączone zostaną do zajęć pozalekcyjnych oraz realizowane będą w ramach istniejących imprez szkolnych: Tydzień Kultury Europejskiej, wigilie klasowe, Dzień Języków Obcych.

 Do pracy nad projektem zachęcani będą uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dyslektycy, dysgraficy itp.). Będą oni mieli możliwość rozwoju poprzez uczestnictwo w działaniach praktycznych np.: wykonanie prac ręcznych, kroniki projektu, kalendarza, prezentacji komputerowych itd.


Linki

Gościmy

Aktualnie jest 2 gości online